Sorted by: New | Most Popular
Total: 19 Quotes
alone.bird111
Ãýà ñà ù üÃà ÃÃà ù ÃÃÃ÷ ñ ÃÃùÃ÷ - ñ÷ ñ ÃÃùÃ÷Ãýùà Ãýñà ù ÃÃñà Ãù ÷ÃýÃà Ã÷. ÃÃÃà Ãüùà - Ãà ÃÃÃÃà ñ÷ Ãà òÃùgýà - úÃÃà üà gÃù÷g ÃýÃ÷ ñà Ãñà ñà ñÃú ñà ÷ùgýÃ. Ãýùà ÃÃùÃ÷Ãýùà Ãà ÃýñÃà ùà Ãà ÃÃÃâùÃÃà Ãà üÃ, ù ýÃÃà ùà gÃÃÃà ñ÷ ÃÃÃÃùÃýÃà ñ÷ ñÃÃà Ã÷Ãà ù÷Ãù÷ùÃÃ. ÃÃà ñÃà Ãà ÃÃÃÃñ-ÃÃÃâùñ Ãà üà ñ÷ Ãà Ãýùà Ãà ÃÃà ù ÃÃñà üÃÃà ÃÃ: ÃÃà ñÃà üà Ã÷à ÃÃÃà ÃÃùÃ÷ ___vEry hArD To dEfInE, Hüü! Wéà çHould ï çäÃÂ¥ äÃouT myçëLf... LëTç Tîÿ......? I Writ÷ üy Owù D÷stiùY WitH Ev÷rY St÷P ThôT I Tôk÷ D÷fyiùG ThE Rul÷S Of Nôtur÷ CorruptiùG Th÷ Bôlônc÷ Of Th÷ Wh÷÷L Of Fôt÷...Iü ô üôø Of My Dreôüs ôøD I Môk÷ My Dr÷ôüS ô ReôlitY
 Julie Prince quotes  | added by: alone.bird111
Suggest Revision: Ãýà ñà ù üÃà ÃÃà ù ÃÃÃ÷ ñ ÃÃùÃ÷ - ñ÷ ñ ÃÃùÃ÷Ãýùà Ãýñà ù ÃÃñà Ãù ÷ÃýÃà Ã÷.

ÃÃÃà Ãüùà - Ãà ÃÃÃÃà ñ÷ Ãà òÃùgýà - úÃÃà üà gÃù÷g ÃýÃ÷ ñà Ãñà ñà ñÃú ñà ÷ùgýÃ.

Ãýùà ÃÃùÃ÷Ãýùà Ãà ÃýñÃà ùà Ãà ÃÃÃâùÃÃà Ãà üÃ, ù ýÃÃà ùà gÃÃÃà ñ÷ ÃÃÃÃùÃýÃà ñ÷ ñÃÃà Ã÷Ãà ù÷Ãù÷ùÃÃ.

ÃÃà ñÃà Ãà ÃÃÃÃñ-ÃÃÃâùñ Ãà üà ñ÷ Ãà Ãýùà Ãà ÃÃà ù ÃÃñà üÃÃà ÃÃ: ÃÃà ñÃà üà Ã÷à ÃÃÃà ÃÃùÃ÷
___vEry hArD To dEfInE,
Hüü! Wéà çHould ï çäÃÂ¥ äÃouT myçëLf...
LëTç Tîÿ......?
I Writ÷ üy Owù D÷stiùY WitH Ev÷rY St÷P ThôT I Tôk÷
D÷fyiùG ThE Rul÷S Of Nôtur÷
CorruptiùG Th÷ Bôlônc÷ Of Th÷ Wh÷÷L Of Fôt÷...Iü ô üôø Of My Dreôüs ôøD I Môk÷ My Dr÷ôüS ô ReôlitY
  
  Alone.bird111 Profile

"i hate me and myself.."
19
Subscriptions
21
Subscribers
1.9k
IQ Score
Novice Level 1
Novice L1
Quotes Quotes (19)
Picture Quotes Picture Quotes (4)
Comments Comments (1)
Questions Questions (0)
Answers Answers (0)
Alone.bird111 Bio
if you think , i am bad..so come to me,i will give you much better reason to hate me... ;)
Friday, January 18